Vedúci/ a oddelenia podporných činností (Ref. č.: Žit OPČ)

Pridané 10.9.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplňou práce vedúceho/ cej oddelenia bude riadenie podporných aktivít pri implementácii národného projektu Žiť energiou, a tiež koordinácia a zastrešenie aktivít projektových manažérov pri činnostiach súvisiacich so žiadosťami o platbu a aktivít projektových manažérov pre VO.
• zodpovednosť za dosahovanie stanovených cieľov, riadenie cash-flow, zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi
• vypracovávanie harmonogramov realizácie projektu
• spracovanie a koordinácia kontrolného hárku projektu určeného na vedenie dôslednej evidencie implementácie alokovaných finančných prostriedkov
• vypracovanie a aktualizovanie finančných plánov projektu
• dodržiavanie rozpočtu a finančného plánu projektu
• vypracovanie a aktualizácia interných dokumentov a usmernení
• zabezpečenie súčinnosti a komunikácia s kontrolnými subjektmi, ktoré sú oprávnené projekt kontrolovať
• podieľať sa na realizácii hlavných aktivít projektu tak, aby bolo zabezpečené hospodárne, transparentné a efektívne čerpanie národného projektu
• vykonávanie finančnej kontroly v zmysle ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• vykonávanie odborných prác a odbornej administratívnej podpory súvisiacej s realizáciou príslušných odborných činností v rámci jednotlivých podaktivít projektu
• zodpovednosť za riadnu prípravu, vedenie, triedenie a archiváciu príslušnej odbornej dokumentácie realizovaných odborných činností
• pracovať s databázovými a informačnými systémami a v určenom rozsahu spravovať údaje pre príslušný program/podaktivitu
• koordinácia pri monitorovaní národného projektu, spracovanie pre interné potreby SIEA analýz a štatistík, sledovanie indikátorov projektu
• kontrola a zodpovednosť za spracovanie monitorovacích správ
• kontrola a zodpovednosť za spracovanie žiadostí o platbu
• kontrola oprávnenosti výdavkov jednotlivých zúčtovacích dokladov, kontrola súladu prekladaných výdavkov v žiadosti o platbu so zmluvou o poskytnutí NFP
• príprava a koordinácia plánu obstarávania pre potreby odboru
• spolupráca so zamestnancami pracujúcimi na národnom projekte pri zabezpečovaní aktivít interného prostredia
• spolupráca s externým prostredím pri realizácií aktivít národného projektu
• pri svojej práci je povinný riadiť sa pravidlami platnými pre implementáciu národných projektov a taktiež internými smernicami SIEA

Reklama / advertisment

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

dohodou v zmysle zákona 552/2003 a 553/2003 Z.z. / zaradenie do platovej triedy podľa druhu dosiahnutého stupňa vzdelania

Reklama / advertisment

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej spoločnosti,
- možnosť sebarealizácie,
- príjemné pracovné prostredie, výborný pracovný kolektív,
- pravidelné vzdelávanie,
- zamestnanecké benefity – mobil, team buildingové aktivity,
- 5 dní dovolenky navyše.

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

Štruktúrovaný životopis, motivačný list zasielajte do 15.11.2018. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30.11.2018. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Zaslaním životopisu prehlasujete, že ste boli oboznámený o spracúvaní osobných údajov na účely výberového konania.

Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku za účelom výberového konania budú poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, marketing

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Min. 2 roky s implementáciou národných projektov, resp. v oblasti projektového a finančného riadenia.

• práca s PC, Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint – pokročilý
• anglický jazyk- mierne pokročilý (B2)
• výborné analytické a argumentačné schopnosti
• dôslednosť, presnosť a samostatnosť
• zodpovednosť, bezúhonnosť a flexibilita
• výborný písomný prejav
• výborne koordinačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je koordinátorom podpory inovácií. Súčasne pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Adresa spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
http://www.siea.gov.sk