Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/6539)

Pridané 8.10.2019

Dopravný úrad

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Príprava a vydávanie rozhodnutí v súlade s príslušnou európskou a národnou legislatívou. Prideľovanie európskych čísel železničným vozidlám. Vedenie národného registra železničných vozidiel a vydávanie potvrdení o registrácii . Vykonávanie štátneho odborného dozoru vo veciach dráh a vykonávanie štátneho odborného technického dozoru. Spolupráca so Železničnou agentúrou Európskej únie a s inými bezpečnostnými orgánmi v oblasti úloh bezpečnostného orgánu v železničnej doprave.“

Reklama / advertisment

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

754,50 podľa zákona č. 358/2017 Z. z.

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

Identifikátor výberového konania
VK/2018/6539

Služobný úrad
Dopravný úrad

Sídlo služobného úradu
Letisko M. R. Štefánika .
Bratislava - mestská časť Ružinov
82305

Druh výberoveho konania
vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest
1


Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste
Organizačný útvar
odbor mobilných subsystémov

Nadriadený organizačný útvar
sekcia interoperability, divízia dráh a dopravy na dráhach

Odbor štátnej služby
2.01 - Doprava, pošty, telekomunikácie, regulácia poštových a telekomunikačných služieb

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
hlavný radca

Druh štátnej služby
stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť
Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.
Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a rozvoj v oblasti povoľovania uvedenia mobilných subsystémov interoperability železničných dráh do prevádzky podľa zákona o dráhach.
Zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na tvorbu a rozvoj v oblasti povoľovania uvedenia vozidiel železničných dráh do prevádzky podľa zákona o dráhach.
Pripravuje podklady, vydáva a odoberá povolenia a dodatočné povolenia pre vozidlá železničných dráh podľa zákona o dráhach.
Pripravuje podklady, vydáva a odoberá povolenia pre mobilné subsystémy interoperability železničných dráh do prevádzky.
Stanovuje podmienky pre vykonanie skúšobných jázd (chodov) a skúšobnej prevádzky vozidiel železničných dráh v existujúcom železničnom systéme.
Koordinuje spoluprácu s národnými bezpečnostnými úradmi členských štátov v oblasti vzájomného uznávania a preberania podkladov potrebných k povoľovaniu vozidiel železničných dráh a mobilných subsystémov interoperability do prevádzky.
Spolupracuje pri tvorbe podkladov pri aproximácii legislatívy SR s právnymi a technickými predpismi EÚ v oblasti povoľovania vozidiel železničných dráh a mobilných subsystémov interoperability do prevádzky.
Vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona o dráhach a zákona o doprave na dráhach.
Stanovuje podmienky prevádzkovania vozidiel železničných dráh, pre ktoré nie sú vypracované technické špecifikácie interoperability alebo nie sú v úplnej zhode s nimi.
Stanovuje podmienky prevádzkovania mobilných subsystémov interoperability, ktoré nie sú v úplnej zhode s technickými špecifikáciami interoperability.
Prideľuje skratky držiteľom vozidiel železničných dráh.
Prideľuje, mení a ruší evidenčné čísla vozidiel železničných dráh.
Rozhoduje o nespôsobilosti vozidiel železničných dráh a mobilných subsystémov interoperability na prevádzku.
Spracováva správu o činnosti odboru ako podklad pre spracovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení úradu a spracováva výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu za predchádzajúci rok podľa § 91 zákona o dráhach.
Zabezpečuje koordináciu činností odboru s inými odbormi divízie.
Zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu registrov v pôsobnosti odboru vymedzených európskou a národnou legislatívou.
V rámci kompetencií odboru ukladá pokuty za zistené priestupky a správne delikty podľa zákona o dráhach a podľa zákona o doprave na dráhach.
Spolupracuje s EUAR.
Zabezpečuje klasifikáciu národných technických predpisov za oblasť uvádzania vozidiel železničných dráh a mobilných subsystémov interoperability do prevádzky.
Zodpovedá za odbornú prípravu rozhodnutí v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.
Zabezpečuje úlohy úradu ako orgánu dohľadu nad určeným výrobkom podľa osobitného predpisu vo veciach komponentov interoperability.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Prístavná 10
Bratislava - mestská časť Ružinov
82109


Profil uchádzača
Predpoklady
vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov
Nie


Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Požiadavky
Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť
Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka
Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky
Práca s PC. Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Zoznam požadovaných dokumentov
Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.Informácie o výberovom konaní
Dátum vyhlásenia výberového konania
05.10.2018

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi
20.10.2018

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe
https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika
82305 Bratislava - mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania
november 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania
písomná časť a ústna časť


Kontaktná osoba
Meno
Mgr. Ivona Matúšová

Telefónne číslo
+421248777520

Požiadavky na zamestnanca

Reklama / advertisment

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby, spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Dopravný úrad
Letisko M.R. Štefánika
82305 Bratislava

Zdroj: http://profesia.sk/praca/dopravny-urad/O3509475