Riaditeľ Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb - pedagogický zamestnanec

Pridané 10.9.2019

Bratislavský samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

riaditeľ školy

Reklama / advertisment

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1 100 € - 2 300 €

Reklama / advertisment

Zamestnanecké výhody, benefity

- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 100 až € 2 300.
- K funkčnému platu zároveň môžu byť 2-krát ročne poskytnuté odmeny na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa.
- Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy,
- prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 zákona toho istého zákona, alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov,
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti.
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka, vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektami,
- výhodou je prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu,
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- osobný dotazník,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- doklady o vzdelaní a vykonaní atestácie,
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
- motivačný list,
- písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva,
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh zamerania školy, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. – rozsah max. 5 strán).

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Informácie o škole získate na stránke školy: www.farskeho.sk alebo priamo v nej.
- Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 2. októbra 2018 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25.
- Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese [email protected] alebo na tel. čísle 02/48264817.
- Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava