VEDÚCI ODDELENIA INVESTÍCIÍ A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Pridané 9.9.2019

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné riadenie a koordinácia činnosti oddelenia

Reklama / advertisment

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Platové zaradenie v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie miesta

VEDÚCI ODDELENIA INVESTÍCIÍ A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA


Miesto výkonu práce:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava


Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Ďalšie kritériá a požiadavky:
- odborná prax 10 rokov
- minimálna prax v riadiacej činnosti na vedúcej pozícii 5rokov
- prax vo verejnej správe výhodou
- bezúhonnosť
- samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,
organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, štrukturálnych fondov
a verejného obstarávania
- osobné a morálne predpoklady


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia výstavby a VO MÚ BNM - neotvárať“ najneskôr do 30. júla 2017 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava

Požiadavky na zamestnanca

Reklama / advertisment

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava
http://[email protected]