Odborný garant NSSDR Fortunáčik

Pridané 8.10.2019

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít NSSDR, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov;
• zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov;
• vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb;
• pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
• prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
• svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
• posudzuje sociálnu situáciu klienta;
• poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo);
• poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta);
• rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce;
• navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou;
• napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity;
• vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
• pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta;
• realizuje odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti;
• vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov
• vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov NSSDR a potrieb užívateľov;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Reklama / advertisment

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

dohodou

Reklama / advertisment

Informácie o výberovom konaní

CELÉ ZNENIE INZERÁTU A VŠETKY PODMIENKY SÚ UVEDENÉ NA STRÁNKE www.bratislava.sk.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1. Obálku označte „Výberové konanie – odborný pracovník – FORTUNÁČIK - neotvárať“. Žiadosti posielajte na uvedenú adresu do 24.10.2017.

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass;
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax;
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval;
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Požiadavky na zamestnanca

Reklama / advertisment

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1.1 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),
alebo
1.2 odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b).
2. znalosť slovenského jazyka
3. znalosť jazyka cieľovej skupiny
4. práca s PC na užívateľskej úravni (Word, Excel, PowerPoint)
5. znalosť konkrétnej komunity
6. empatia, rešpekt k odlišnostiam, schopnosť kooperácie, motivácia pre prácu, schopnosť riešiť konflikty,...
7. Bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk